Telefon: 06-94-709-827 | E-mail: admin@altisk-csmindszent.edu.hu

  Bemutatkozás

  1956. szeptember 1-jén adták át az intézmény jelenlegi épületét. A korabeli Vas Népében az átadásról szóló tudósításban Vas megye egyik legjobban felszerelt...

  Bővebben...

  Galéria

  Tekintsék meg iskolánk életéről, rendezvényeiről készített képeket, melyek külön-külön albumokban találhatóak. Jó szórakozást!

  Bővebben...

  e-Napló

  Diákjaink érdemjegyeit, tanulási, jelenléti adatait elektronikus naplóban vezetjük. Eléréséhez szükséges adatokat iskolánk biztosítja.

  Tovább az e-Naplóra...

   

   

     

  https://www.vaol.hu/helyi-kozelet/2023/03/dijak-es-elismeresek-a-forradalom-unnepen-kituntetesi-unnepseget-tartott-vas-varmegye-onkormanyzata-sarvaron

  Az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulója alkalmából Vas Vármegye Önkormányzata kitüntetési ünnepséget tartott kedden, a Zene Házában. Az ünnepi ülésen átadták a vármegyei közgyűlés által alapított, március 15-e alkalmából adományozott díjakat és elismeréseket.

   A díjak átadásával kapcsolatban hangsúlyozta Kondora István, Sárvár polgármestere: az ünnepségen azokat a kiválók közül a legkiválóbb embereket ismerik el, akiket munkatársaik, elöljáróik ajánlottak a közgyűlés figyelmébe.

  Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke arról beszélt: Ahogy a forradalom és szabadságharc hősei példaként tudnak állni a nemzedékek előtt, azt kívánom a díjazottaknak, hogy ők is legyenek példaképek a környezetüknek, a családjuknak és a mellettük dolgozóknak. Azt kívánom, hogy mutassuk meg: nem csak egy országnak, de egy vármegyének is lehet egészséges nemzettudata és identitása – fogalmazott.

  Vas Vármegye Szolgálatáért Oktatási Tagozata kitüntetést kapott:

  László Jánosné, a Csehimindszenti Mindszenty József Általános Iskola intézményvezetője.

   

  https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/JobAd/Info/3841

   

  KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 3841

  Intézményi iktatószám: TK/168/735-2/2023

   

    

  ÁLLÁSPÁLYÁZAT

  SZOMBATHELYI TANKERÜLETI KÖZPONT

  Csehimindszenti Mindszenty József Általános Iskola

  pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

  Intézményvezető (magasabb vezető)

  Munkakör/feladatkör betöltésére.

  Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A magasabb vezetői megbízás határozott időre, 2023.

  augusztus 16. - 2028. augusztus 15-ig szól.

  A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezelése, a munkáltatói jogok gyakorlása, intézmény képviselete és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörébe.

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  - az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,

  - az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,

  - pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség meglétét igazoló oklevél másolata, 

  - a pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló , munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével),

  - 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

  - a pályázó szakmai önéletrajza,

  - a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),

  - a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,

  - a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata annak tudomásulvételéről, hogy sikeres pályázat esetén a megbízási jogkör gyakorlója által elektronikusan aláírt intézményvezetői megbízási okmány, illetve kinevezési dokumentum munkáltató általi kézbesítése elektronikus úton történik részére, és ehhez rendelkezik a biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmas tárhellyel (Ügyfélkapuval), vagy legkésőbb a pályázat elbírálásáig ilyen hozzáférést létesít.

  Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

  A pályázatok benyújtásának módja:

  Postai úton, a pályázatnak a belügyminiszter címére történő megküldésével (Szombathelyi Tankerületi Központ, 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 8.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő intézményi iktatószámot: (TK/168/735-2/2023), valamint a borítékra ráírni "PÁLYÁZAT" - a Csehimindszenti Mindszenty József Általános Iskola intézményvezetői beosztására". A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni.

  A pályázati felhívással kapcsolatosan további információt Tóth-Darázs Dorottya nyújt, a +36 94 795-205

  A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://kk.gov.hu/szombathely honlapon szerezhet.

  Betöltendő állás szakmacsoportja: oktatás

  Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberi erőforrási/oktatási, képzési

  Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

  Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános (hivatali), Teljes munkaidő

  Munkavégzés helye: Csehimindszent

  Álláshirdető szervezet bemutatása: Pályázat kiírója: Belügyminiszter

  Munkavégzés helye: Vas vármegye, 9834 Csehimindszent, Fő utca 47.

  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi

  XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 326/2013. (VIII.30.)

  Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

  A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés

  feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet

  honlap címe stb.): Főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a

  pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

  törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm.

  rendelet 33/C. §-ában foglaltakat is figyelembe véve

  Feltételek, Előnyök

  Pályázati feltételek:

  Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

  - Cselekvőképesség

  Elvárt végzettség/képesítés:

  Felsőfokú alapképzés (bachelor, főiskolai), Oktatás, tovább nem bontható,

  A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ mező tartalmazza az erre vonatkozó követelményeket.

  Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

  - pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

  - legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,

  - büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

  - a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

  Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

  A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

  A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

  A pályázat benyújtásának határideje: 2023.03.22. 23:59

  A pályázat elbírálásának módja: A pályázatról a köznevelésért felelős miniszter dönt.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2023.06.26. 23:59

  A pályázati kiírás további közzétételének helye: a https://www.csehimindszenti-iskola.hu/

  honlapon: 2023.02.20., valamint a https://kk.gov.hu/szombathely honlapon: 2023.02.20.

  Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.08.16.

  Publikálás tervezett időpontja: 2023.02.20.

  A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

   

   

   

  Január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából Borhi Tamás tanár úr és a színjátszó kör tagjainak szervezésében iskolánk diákjai és pedagógusai közösen szavalták Kölcsey Ferenc Himnuszát. Nemcsak a Himnusz megírásának, de Petőfi Sándor és Madách Imre születésének 200. évfordulójáról is megemlékeztünk. 

  A téli szünet előtti utolsó tanítási nap december 21. volt iskolánkban. A gyerekek játékkal, sütemény készítésével, karácsonyi hangulatban töltötték a délelőttöt. Az alsó aulában közös éneklés után a színjátszó szakkör tagjai adtak elő két színdarabot. Kedves, megható történetek voltak, amit jól felkészülten, nagyon ügyesen adtak elő a diákok. Ezután csillagszórók ragyogták be a teret! Az osztályokban a tanulók jelképes ajándékot kaptak a DÖK és Csehi Község Önkormányzata, Nagy László polgármester úr támogatásával. A szülői közösség labdákkal ajándékozta meg az iskolát. Köszönjük! A POKER Jeans Kft.-nél valamint a Coop boltban is énekeltek, szerepeltek diákjaink. Köszönjük Méhes Szilviának és a Coop bolt dolgozóinak a finomságokat, amit kaptak az előadók!

  December 20-án délután iskolánk tanulói "Fenyőtúrára"mentek a faluban. Megtekintették a fenyőfákat, érdekes és hasznos információkat hallottak Légler Gyula tanár úrtól, Ódor Noémi tanárnőtől és Kelemen Krisztina tanítónőtől. A diákok lelkesen és érdeklődve figyelték az elmondottakat.

  Idén is megtartottuk az Országos Magyar Méhészeti Egyesület szervezésében a Mézes Reggeli délelőttöt 2022. november 30-án. Az alsós diákok egy kisfilmet néztek meg a méhek életéről és fontosságukról, majd Nagy Gábor méhész tartott előadást a méhekkel való élet minden apró rejtélyéről. Köszönjük Nagy Gábornak az érdekes és tartalmas előadást, valamint az általa felajánlott finom mézet!

  Örökös Élménysuli cím csak a legjobbaknak jár

  Örökös Élménysuli címet nyert el a Csehimindszenti Mindszenty József Általános Iskola. A kiemelkedő címet 2022. november 17-én László Jánosné intézményvezető az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Liceumában vehette át.

  Dr. Pajtókné dr Tari Ilona rektor beszédében kiemelte, hogy csak a legjobb iskoláknak jár a cím. Az országban eddig összesen 23 iskola büszkélkedhet ezzel.

  Nagy öröm, hogy iskolánk közöttük lehet. Pedagógusaink erőn felül mindent megtesznek azért, hogy az oktatás intézményünkben a legmodernebb módszerekkel – KIP,KAP -, naponta megújulva, a legfontosabb ismereteket kiemelve, játékosan, csoportmunkában történjen. Köszönet a pedagógusoknak és támogatóinknak.

  Mindszenty szobrot avattak a Csehimindszenti Mindszenty József Általános Iskolában

  Babusa János Mindszenty-díjas szobrászművész felajánlásából kapott az iskola névadójáról egy szobrot, amelynek a „nagy tetvére” a Mindszenty Emlékházban látható.

  Beszédet mondott Fodor István a Szombathelyi Tankerületi Központ igazgatója, aki a tanulóknak a hercegprímást példaként említette arra, hogy egy kicsi falu kis iskolájából is szorgalommal ki lehet emelkedni, híressé lehet válni.

  László Jánosné intézményvezető az összefogás erejét emelte ki beszédében, amely az iskolát már olyan sokszor megsegítette, kiemelte a többi iskola sorából.

  Babusa János a szobor elkészítésének történetét öntötte szavakba.

  Fekete Szabolcs Benedek püspök úr megszentelte a szobrot, majd megáldotta az iskola tanulóit, a Mindszenty Emlékversenyre érkező diákokat, felkészítőiket, a verseny zsűrijének neves tagjait és minden jelen lévőt.

  A kis ünnepség után következett a 8. Mindszenty Emlékverseny, amelyre nyolc csapat érkezett. Soós Viktor egyháztörténész, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága, a Mindszenty Társaság tagja, a zsűri elnöke nyitotta meg a versenyt. Szirmai Ágnes tanárnő által összeállított érdekes, gondolkodtató, játékos feladatok megoldásával egy remek versenyhangulatot tapasztalhattunk. Az eredményhirdetést izgatottan várták a diákok. Az első helyezést Szent Imre Általános Iskola – Jánosháza, felkészítőjük Molnár Terézia, második helyezést a Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium – Zalaegerszeg, felkészítőjük Kocsis Zsuzsanna, a harmadik helyezést a Csehimindszenti Mindszenty József Általános Iskola, felkészítőjük Borhi Tamás érte el.

  Értékes könyvjutalmakat kaptak a tanulók, amelyeket Gyöngyösi Zsuzsanna a Vasvári Könyvtár és Művelődési Központ intézményvezetője, a zsűri tagja ajánlott fel. A zsűriben rajta kívül aktívan részt vett Déri Péter és Huszár Balázs plébánosok, Fukszberger Imre Csehimindszent polgármestere.

  A verseny, az ünnepség sikeres lebonyolításában részt vett Fehér Beatrix és az iskola valamennyi pedagógusa, dolgozója.

  Köszönjük az összefogást!